โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน


เวปไซด์นี้ พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำ ในแม่น้ำโขงสายประธาน(2557) และโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ในแม่น้ำโขงสายประธาน(2558) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนในพื้นที่ศึกษา ข้อมูลและเนื้อหาต่างๆจะมีการแก้ไข และเพิ่มเติม เป็นระยะ ๆ ตามผลการศึกษาที่ได้ดำเนินการจากโครงการที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไป ภายใต้การดูแลของกรมทรัพยากรน้ำ

สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม